Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων, Τοπίου και Περιβάλλοντος

 

Μέλη Τομέα:
Παναγιώτης Νεκτάριος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 

Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα: 

  • Διαχείριση φυσικών πόρων: διαχείριση και εξυγίανση των προβληματικών εδαφών. Διαχείριση φυσικών πόρων και γεω-περιβαλλοντικών δεδομένων με τη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, τηλεπισκόπησης και μη- επανδρωμένων αεροσκαφών. Μοντελοποίηση φυσικών πόρων για τη βέλτιστη αξιοποίηση.
  • Γεωργική υδραυλική και υδρογεωλογία: μελέτη υδραυλικών χαρακτηριστικών των εδαφών, σχεδιασμός αντλητικών συστημάτων και έξυπνων συστημάτων άρδευσης. Ολοκληρωμένη διαχείριση και έλεγχος ποιότητας αρδευτικών υδάτων. Μελέτη διαθεσιμότητας και κατάστασης υπογείων υδάτων με τη χρήση γεωφυσικών μεθόδων.
  • Αξιοποίηση βιο-αποβλήτων, αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων στην αγροκτηνοτροφική παραγωγή: Τεχνολογία της ηλιακής ξήρανσης για τη βέλτιστη παραγωγή οργανικών λιπασμάτων και κόμποστ, καθώς και μετατροπή τροφικών υπολειμμάτων σε ζωοτροφές.
  • Κυκλική Οικονομία και Αγροτική Παραγωγή
  • Αστικό και Περιαστικό Πράσινο: σύσταση και βελτιστοποίηση προδιαγραφών και καινοτόμων μεθοδολογιών εγκατάστασης διαχείρισης αστικού πρασίνου, αθλητικών χλοοταπήτων, φυτεμένων δωμάτων, κάθετων κήπων και μεταφύτευσης φυτών μεγάλου μεγέθους.
  • Αρχιτεκτονική Τοπίου: μελέτες σχεδιασμού και βελτιστοποίηση μεθοδολογιών εκτίμησης, ανάλυσης και αποκατάστασης Τοπίου. Πιστοποίηση υλικών και εργασιών Αρχιτεκτονικής Τοπίου.
  • Αγροοικολογία και συστήματα οικολογικής παραγωγής: μελέτες βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων και διαχείρισης αγροοικοσυστημάτων και σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων τους. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων υποδομών σε αγροικοσυστήματα και στο αγροτικό τοπίο. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διάδοση συστημάτων οικολογικής παραγωγής / βιολογικής γεωργίας και αειφόρων συστημάτων τροφίμων.